Đất Việt cứu được trên ổ cứng đã format ? Ghost ?

Chúng tôi chuyên cứu dữ liệu mọi trường hợp, bị ghi đè, ghost nhầm, lỡ xóa....

Xác xuất cứu được bao nhiêu % dựa vào từng trường hợp cụ thể sau khi máy cứu dữ liệu chạy xong, khi đó chúng tôi mới biết được kết quả và thông báo cho bạn.