Đất Việt lưu data trong 5 ngày, tôi muốn xóa ngay được không ?

Dữ liệu sẽ được bảo đảm trong vòng 05 ngày sau khi quý khách lấy dữ liệu (tránh trường hợp rủi ro khi quý khách làm mất lại)
 
=> Vậy khách hoàn toàn có thể yêu cầu Đất Việt sẽ xóa ngay; nên Đất Việt sẽ không thể chép lại, khi khách chẳng may bị mất lại.