01/2010 Cứu thành công cho A.Vũ 0903xxxxxx Cty Tin học TTC HDD 40G Hitachi laptop Bad nặng

Cứu thành công cho A.Vũ 0903xxxxxx Cty Tin học TTC HDD 40G Hitachi laptop Bad nặng. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công sau, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục được.