03/2010 Cứu dữ liệu cho A.Khanh 09037xxxx6 HDD 160G Samsung PC hư cơ

03/2010 Cứu dữ liệu cho A.Khanh 090376xxxx HDD 160G Samsung PC hư cơ . Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của anh đã được khôi phục.