03/2010 Cứu dữ liệu cho A.Nguyên 091383xxxx HDD Samsung 320G bad nặng

03/2010 Cứu dữ liệu cho A.Nguyên 091383xxxx HDD Samsung 320G bad nặng. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu hình ảnh của anh đã được khôi phục.