06/2010 C.Hoàn 093816xxxx HDD Hitachi 160G gắn trong laptop

06/2010 Cứu dữ liệu cho C.Hoàn 093816xxxx HDD Hitachi 160G gắn trong laptop không nhận ổ cứng. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của Chị đã được khôi phục.