11/2010 cấp cứu dữ liệu cho A.Nguyên 0983981xxx HDD Box Samsung 250G bị lock

11/2010 cấp cứu dữ liệu cho A.Nguyên 0983981xxx HDD Box Samsung 250G bị lock. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của a đã được khôi phục.