12/2010 Trung tam phuc hoi du lieu ổ cứng đã cứu thành công cho A Bồng Cty NSKTS hdd hitachi 80G

12/2010 Trung tâm cấp cứu dữ liệu ổ cứng đã cứu thành công cho A Bồng Cty NSKTS hdd hitachi 80G . Chúng tôi đa can thiệp khôi phục dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của Cty đã được khôi phục.