20/12/2009 Cứu thành công cho A 098398xxxxHDD Hitachi 40Gb laptop bị bab nặng

20/12/2009 Cứu thành công cho A 098398xxxx HDD Hitachi 40Gb laptop bị bab nặng. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, đề tài học của anh đã được khôi phục.