20/12/2009 Cứu thành công cho A.Vũ 090363xxxx Cty Tin học TTC HDD 40G Hitachi laptop Bad nặng

20/12/2009 Cứu thành công cho A.Vũ 090363xxxx Cty Tin học TTC HDD 40G Hitachi laptop Bad nặng. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công sau, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục được là của 1 nhà sư.